Sommerfest 2009


Videodokumentation unseres Sommerfestes im Jahre 2009.